Monthly Archives:

June 2016


Ưu đãi Cocktail của tháng 6

Ưu đãi Cocktail của tháng 6

Ưu đãi đặc biệt cho các loại mojito truyền thống (chanh, chanh dây và dâu) với thành phần chính từ Bacardi với hai loại chính: ly (100ml)..

Read more